دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1400 
آیین دادخواهی فردی نزد دادگاه آفریقایی حقوق‌بشر

صفحه 287-262

داریوش اشرافی؛ امیرحسین نوربخش؛ میثم باقری مقدم قهرمانلو