آیین دادخواهی فردی نزد دادگاه آفریقایی حقوق‌بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 سایر

چکیده

حقوق بین‌الملل به‌عنوان نظمی حقوقی، به علت فقدان قدرت اجرایی متمرکز، از نظام‌های حقوق ملی و داخلی یا درون‌سازمانی متمایز می‌شوند. متأسفانه در مورد حمایت بین‌المللی از حقوق بشر نیز، ضعف اساسی محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر که رعایت می‌شوند با آن بخش از قواعدی که در این زمینه توسط جامعه بین‌المللی به‌عنوان قواعد لازم‌الاجرا پذیرفته‌شده، فاصله زیادی دارد. در جهانی که حقوق بشر مدام و به شیوه‌های گوناگون نقض می‌شود، رسیدگی به این نقض‌ها و تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر به‌ویژه در قاره آفریقا که جولانگاه بسیاری از جنگ‌های داخلی و رفتارهای ناقض حقوق بشر است، به دغدغه‌ای جهانی و مهم تبدیل‌شده است. آیین دادخواهی فردی یا همان حق شکایت، یکی از عوامل مؤثر در حمایت از حقوق اساسی بشر و تضمینی برای رعایت آن از سوی جوامع ملی و بین‌المللی می‌باشد. در این مقاله سعی می‌شود چگونگی طرح شکایت فردی در دادگاه آفریقایی حقوق بشر به‌عنوان یکی از دو سازوکار موجود در سطح قاره آفریقا با توجه به اساسنامه و اصول رسیدگی مندرج در اسناد معاهده‌ای آن مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها