درباره نشریه

فصلنامۀ تخصصی «سازمان‌های بین‌المللی» به استناد نامه شماره 25593/90 مورخ 04/10/1390 هیئت نظارت بر مطبوعات، به‌منظور بررسی و ارائۀ موضوعات مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی، از سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با هدف تولید ادبیات تخصصی در زمینۀ موضوعات مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی و همچنین برقراری ارتباط وثیق میان نخبگان علمی و اجرایی کشور منتشر می‌گردد. شایان‌ذکر است که فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، درصدد برآمده است تا در پرتو ایجاد بسترهای علمی مطلوب، زمینه‌های تعالی افکار اساتید، پژوهشگران و صاحب‌نظرانی که به تحلیل و بررسی موضوعات مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی و همچنین نقش و منافع جمهوری اسلامی ایران در این حوزۀ مهم، همت می‌گمارند را بیش‌ازپیش فراهم آورد.