نهادهای بین‌المللی؛ مدل‌سازی ریاضی تغییر عملکرد گروه پنج تا بیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه و ایران یوریکا

چکیده

موضوع نهادهای بین‌المللی از مباحث اصلی مطالعات بین‌الملل است. به‌واقع، هر نهاد بین‌المللی ازجمله بازیگران عرصه جهانی در نظر گرفته می‌شود، اما کمتر نظیر دیگر بازیگران، قابلیت‌های عملیاتی این نهادها در فرایند تغییرات درونی مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌خصوص این ضعف به خاطر دشواری کمّی‌سازی این بُعد از مباحث مرتبط با نهادهاست. عموماً در مطالعات مربوط به اشارات کیفی که از برداشت‌های شخصی و حسی تحلیلگر نشئت می‌گیرد، به این موارد بسنده می‌شود. با توجه به اهمیت گروه‌های همکاری در حکمرانی جهانی، در این مطالعه درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی هستیم که: دقیقاً مقدار تغییر عملکرد نهاد بین‌المللی مورد نظر ما یعنی گروه پنج در فرایند گسترش تا گروه بیست چقدر بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش در تحقیقی کاربردی با استفاده از روش‌های ریاضی به استخراج معادله‌ای دست می‌یابیم و با استخراج داده‌های مرتبط از بانک جهانی به ارزیابی نتایج می‌پردازیم. این الگو در مورد همه نهادهای بین‌المللی کاربرد دارد و در این مطالعه، بالاترین کارایی برای گروه هفت و کمترین برای گروه هشت به دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها