اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا مجیدی

علوم سیاسی رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی

mmajidiut.ac.ir

سردبیر

نسرین مصفا

علوم سیاسی دانشگاه تهران

nmosaffaut.ac.ir

جانشین سردبیر

لیلا رحمتی پور

پژوهشکده تحقیقات راهبردی

leilarahmati33yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

‌سیدداوود آقایی

روابط بین‌الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

davood_aghaee2003yahoo.com
۶۱۱۱۲۵۴۷

محمدرضا ضیائی بیگدلی

حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

reza_ziae_bigdeliyahoo.com

ابراهیم بیگ‌زاده

حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

ebeigzadehhotmail.com

سیدقاسم زمانی

حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

dr_gh_zamaniiyahoo.com

امیرحسین رنجبریان

حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

ranjbariangmail.com

سید‌محمد‌کاظم سجادپور

روابط بین‌الملل دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

sajjadpoursir.ac.ir

محمدجواد ظریف

مطالعات بین‌الملل دانشگاه تهران

zarif141.com

اصغر کیوان حسینی

روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

keivanhosseinyatu.ac.ir

مدیر داخلی

لیلا رحمتی پور

دکترای رشته روابط بین‌الملل پژوهشگر پژوهشکده تحقیقات راهبردی

leilarahmati4gmail.com
0000-0002-1827-4398

ویراستار

رضا دیبا

ویراستاری پژوهشکده

rdiba46yahoo.com

صفحه آرا

رضا عبداللهی بجندی

صفحه‌آرا پژوهشکده

reza.a5231yahoo.com